Privacy policy

1. Ograniczenie odpowiedzialności :

 

Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, że ani wydawca witryny francuskiebuldogi.pl ani redaktor, czy autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny francuskiebuldogi.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, czy podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby wydawca witryny francuskiebuldogi.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług znajdujących się w tej witrynie konieczne będą serwisowanie, naprawa lub dokonanie modyfikacji sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik.

 

W szczególności autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych decyzji na podstawie zawartych w witrynie materiałów w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

 

Wydawca i autorzy serwisu francuskiebuldogi.pl nie ponoszą również odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

 

Autorzy strony francuskiebuldogi.pl jak i wszystkie osoby prywatne, serwisy internetowe, firmy, które ją współtworzą dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tym serwisie informacje były kompletne i rzetelne (zgodne ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie tematach) oraz, aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie treści, zawartości strony do celów niezgodnych z prawem. Wszystkie materiały (pod każdą postacią) znajdujące się na stronie posiadają tylko i wyłącznie charakter informacyjny oraz mają na celu ukazanie luk, ewentualnych błędów występujących w systemach komputerowych. Wykorzystanie treści strony do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może doprowadzić do postępowania karnego. Nazwy i adresy firm, nazwiska i adresy osób, nazwy towarów i inne dane wykorzystane w przykładach są fikcyjne i jakakolwiek zbieżność z rzeczywistością jest wyłącznie przypadkowa.

 

 

2. Respektowanie praw własności oraz zastrzeżenie praw autorskich :

 

Strona francuskiebuldogi.plzostała dopuszczona do użytku publicznego wyłączenie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych. Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę lub dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w niej treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też są dostępne na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub odpowiednio dobranej licencji Creative Commons.

 

Dlatego, jeśli utwory nie są oznaczone odpowiednimi licencjami:

 

zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, modyfikowanie, wykonywanie, reprodukowanie, przechowywanie w systemach przetwarzania danych, przesyłanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek metod – elektronicznych, mechanicznych, fototechnicznych czy innych, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, tłumaczenie na inne języki a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnychwymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy; także bez pisemnej zgody autora żaden fragment, element tej witryny nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie, czy to przy pomocy środków elektronicznych, czy mechanicznych, także dla potrzeb systemowego gromadzenia i przetwarzania informacji, z wyjątkiem cytowania krótkich ustępów w recenzjach z powołaniem się na źródło,

zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,

udostępniając w witrynie francuskiebuldogi.pl własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz wydawcy witryny francuskiebuldogi.pl prawa dobezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie tych materiałów; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy witryny korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,

pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się – jeśli znajduje się w witrynie – do oprogramowania typu shareware, freeware lub opartego na licencji GNUoraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną francuskiebuldogi.pl, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkowania końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,

zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny francuskiebuldogi.pl i współpracowników przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,

zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami. Zachowanie to może spowodować do pociągnięcia Cię do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu francuskiebuldogi.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny lub usunąć z niej materiały należące do Ciebie.

 

2.1 Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich :

 

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie francuskiebuldogi.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia poprzez dane kontaktowe.

 

3. Rejestracja użytkowników i ochrona danych :

 

Dostęp do możliwości i usług w witrynie francuskiebuldogi.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli tylko chcesz przeglądać opublikowane tutaj, ogólnie dostępne materiały –możesz pozostać anonimowym gościem. Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny francuskiebuldogi.pl– po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały, pobierać pliki, otrzymywać od nas ważne informacje. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby powyżej osiemnastego (18) roku życia, które nawiązały stałą współpracę (najczęściej poprzez systematyczne publikowanie swoich prac) z naszym serwisem.

 

Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam dane osobowe. Dlatego informacje osobiste o użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie francuskiebuldogi.pl wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

 

jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny francuskiebuldogi.pl,

po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, gdy wydawca przekażę nadzór nad tą witryną innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni postanowienia tego dokumentu.

 

3.1 Rejestracja i logowanie się :

 

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach) oraz systemie statystyk odwiedzin. Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę (IP) oraz rodzaj używanej przeglądarki internetowej. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

 

Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest Twoją dobrowolną decyzją, umożliwiającą Ci pełniejsze korzystanie z witryny. Podczas procesu rejestracji prosimy jedynie o niezbędne informacje:

 

- prawdziwe imię i nazwisko,

- używany pseudonim lub nick,

- aktualny adres poczty elektronicznej.

 

Niepodanie pełnych danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz hasła dostępowego, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie. Proces rejestracji może także zawierać prośbę o podanie dodatkowych informacji, których rejestrując się – nie musisz przekazywać.

 

Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość, aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:

 

- loginu

- hasła dostępowego.

 

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać „anonimowy”.

 

3.2 Prawa i możliwości użytkowników witryny :

 

Będąc zarejestrowany w witrynie Network Access to Reserved Files Security:

 

zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

akceptujesz w pełni ten dokument będący regulaminem korzystania z witryny,

zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twojego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu w witrynie Twojego konta pocztowego na koncie innego użytkownika.

Goście witryny francuskiebuldogi.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 

przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania dla własnego użytku* oraz pobierania dokumentów elektronicznych (*patrz punkt nr 2. Respektowanie praw własności oraz zastrzeżenie praw autorskich)

porozumienia się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie wybranych materiałów poprzez wysłanie stosownych informacji na dane kontaktowe,

publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów (patrz link „O serwisie” – Publikacje w serwisie francuskiebuldogi.pl).

Zakres usług witryny może być zmniejszany lub rozszerzany przez wydawcę.

 

3.3 Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych :

 

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam – po zalogowaniu się, a następnie wybraniu z menu użytkownika pozycji „Moje konto”.

 

Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem witryny francuskiebuldogi.pl i poinformować go o swej decyzji.

 

4. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów :

 

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów i dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

 

Dlatego ich treść:

 

nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może byćdla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych,

nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny.

Zgadzasz się, aby wydawca witryny francuskiebuldogi.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

 

5. Wyłączenia gwarancji :

 

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę francuskiebuldogi.pl ( http://www.francuskiebuldogi.pl) taką, jaka jest. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać niepełne informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny francuskiebuldogi.pl  tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

 

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności:

 

wydawca witryny francuskiebuldogi.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

wydawca witryny francuskiebuldogi.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie francuskiebuldogi.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,

wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek link (hiperłącze) będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów czy innego szkodliwego oprogramowania.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

 

6. Odszkodowania :

 

Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny francuskiebuldogi.pl i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

7. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy :

 

W witrynie francuskiebuldogi.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm – naszych klientów i serwisów zaprzyjaźnionych. Wydawca witryny francuskiebuldogi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze. Decydując się na przejście do jednej z witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki z niniejszej strony, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Serwis francuskiebuldogi.pl także nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem serwisu oraz interesem witryny.

 

8. Używanie „cookies” (ciasteczek) :

 

Z witryny francuskiebuldogi.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane „cookies” („ciasteczka”). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera. Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi cookies. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji witryny francuskiebuldogi.pl.

 

9. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą :

 

Nie przesyłamy zarejestrowanym użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. „nieoczekiwanych wiadomości”. Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są:

 

powiadomienie o rejestracji wraz z hasłem umożliwiającym zalogowanie się w witrynie,

podziękowania za przesłane komentarze do opublikowanych w witrynie materiałów; informacje te są generowane przez system automatycznie po to, aby powiadomić użytkownika, że jego przesyłka dotarła do redakcji witryny.

Natomiast każdemu, kto chce otrzymywać systematycznie informacje o nowościach w witrynie, wprowadzonych zmianach, przygotowywanych materiałach, proponujemy subskrypcję kanału RSS lub subskrypcję e-mail w głównym menu witryny.

 

10. Rozstrzyganie sporów :

 

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 

zgadzasz się, że niniejszy dokument stanowiący regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek

gwarancji, o których mowa była w punkcie nr 5. Wyłączenia gwarancji.

zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny francuskiebuldogi.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie francuskiebuldogi.pl roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego (1) roku od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

 

11. Zmiany regulaminu i polityki prywatności witryny francuskiebuldogi.pl :

 

Zgadzasz się, że wydawca serwisu francuskiebuldogi.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie modyfikacji tekstu tego dokumentu: 17.01.2011 r..

 

12. Informacja kontaktowa :

 

 

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących „Regulaminu i polityki prywatności (legalności) portalu francuskiebuldogi.pl” jesteśmy do dyspozycji użytkowników. W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag do naszego biura serwisowego oraz wsparcia technicznego francuskiebuldogi.pl. Prosimy w tym celu korzystać z ze strony kontaktowej.